područja rada

Farmaceutika

Ugovori o kliničkom ispitivanju; Ugovori o neintervencijskim kliničkim studijama; Ugovori o farmakovigilanciji; Ugovori o distribuciji lijekova; Ugovori o skladištenju lijekova; Ugovori o isporuci besplatnih uzoraka lijekova; Ugovori o predavanju; Ugovori o potpori; Ugovori o sponzorstvu; Ugovori s veledrogerijama; Ugovori o kupoprodaji lijekova; Ugovori o pružanju logističkih usluga; Ugovori s organizacijama pacijenata; Rješavanje regulatornih pitanja pred HALMED-om; Općenito savjetovanje u pogledu Zakona o lijekovima u odnosu na sva pitanja farmaceutskog prava.

Pravo društva & trgovačko pravo

Osnivanje društva; Izjave o osnivanju; Društveni Ugovor; Trgovački ugovori; Ugovori prilagođeni određenoj industriji; Korporativno upravljanje; Stečaj; Restrukturiranje i predstečajne nagodbe; Joint Venture; Opće trgovačko i korporativno savjetovanje.

Spajanja i preuzimanja

Strukturiranje kompleksnih transakcija; Pravni Due Diligence; Sastavljanje dokumentacije o transakciji; Ugovori o prijenosu udjela; Ugovori o kupoprodaji udjela; Ugovori među članovima društva; Pomoć u likvidaciji;

Bankarstvo i financije

Bankarske posudbe; Ugovori o leasingu; Projektno financiranje; Imovinsko financiranje; Strukturalno financiranje.

Projektno financiranje

Strukturiranje projektnog financiranja; Ugovori o projektnom financiranju; Ugovori o građenju; Javno-privatno partnerstvo; Vjetroelektrane.

Nekretnine i građenje

Komercijalni leasing; Ugovori o arhitektonskom projektiranju; Ugovori o građenju; Projektni razvoj; Ugovori o kupoprodaji nekretnina; Zastupanje u postupcima pred zemljišnim knjigama; Pravni due dilignece nekretnina; Opće savjetovanje u pogledu nekretnina i građenja.

Tržišno natjecanje

Postupci zlouporabe vladajućeg položaja. Postupi pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja. Odobrenje i obavještavanje o namjeri koncentracije; Savjeti u pogledu zaštite tržišnog natjecanja; Horizontalni i vertikalni ugovori.

Parnice i arbitraža

Parnica; Arbitraža; Trgovački sporovi; Građanske parnice; Naknada štete; Radnopravni sporovi; Postupci naplate; Ovršni postupci; Sporovi između članova društva; Upravni sporovi.

Energetika

Due Diligence; Savjetovanje o regulatornim pitanjima i usklađenosti; Zeleni projekti; Vjetroelektrane; Koncesije.

Telekomunikacije i IT

Telekomunikacijski projekti; Ugovori o razvoju softwarea: Ugovori o održavanju softwarea; Savjetovanje u pogledu pravnih aspekata interneta; IT projekti; Koncesije; Regulativno savjetovanje; Zaštita osobnih podataka.

Radno pravo

Ugovori o radu; Otkazi ugovora o radu; Opće savjetovanje u pogledu radnih odnosa.

Intelektualno vlasništvo

Parnice radi zaštite intelektualnog vlasništva; Prekršajni postupci u vezi povrede intelektualnog vlasništva; Registracija žigova, patenata i dizajna; Pretraživanje i nadzor baza podataka žigova i dizajna; Ugovori o licenciji; Ugovori o autorskom pravu; Opći pravni savjeti.

Javna nabava

Opće pravno savjetovanje; Pregled natječajne dokumentacije; Sudjelovanje u postupcima prethodnog savjetovanja, Pregovaranje o sklapanju ugovora o javnoj nabavi; Pravni lijekovi.

Medij

Naknada štete zbog objava u medijima; Prekršajni postupci radi povrede medijskog intelektualnog vlasništva; Opće savjetovanja u pogledu televizije i radija; Ugovori o oglašavanju.

2024 © MATEKOVIĆ & partneri Odvjetničko društvo d.o.o.

Sva prava pridržana

Ugovori o kliničkom ispitivanju; Ugovori o neintervencijskim kliničkim studijama; Ugovori o farmakovigilanciji; Ugovori o distribuciji lijekova; Ugovori o skladištenju lijekova; Ugovori o isporuci besplatnih uzoraka lijekova; Ugovori o predavanju; Ugovori o potpori; Ugovori o sponzorstvu; Ugovori s veledrogerijama; Ugovori o kupoprodaji lijekova; Ugovori o pružanju logističkih usluga; Ugovori s organizacijama pacijenata; Rješavanje regulatornih pitanja pred HALMED-om; Općenito savjetovanje u pogledu Zakona o lijekovima u odnosu na sva pitanja farmaceutskog prava.

2024 © MATEKOVIĆ & partneri Odvjetničko društvo d.o.o. Sva prava pridržana         Pravne obavijesti  Pravila privatnosti  Politika kolačića  Kontakt